سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل

روزنامه سایه شماره 2627 - مگ لند دانشگاه صنعتی اصفهان - سازمان بین المللی دانشگاهیان - Isic مصر: تاریخ تحولات سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی سده معاصر سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل in Portuguese - Persian-Portuguese ... سفر آتی مدیركل سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) به ایران سازمان مدیریت صنعتی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) با حمایت مالی دولت ژاپن به تقویت ... .